การใช้ Foreach

     บทความก่อนเราได้ศึกษา for ไปแล้ว ในบทความนี้เราจะมาดู foreach กันบ้างว่าใช้งานอย่างไรครับ

    foreach คำสั่งที่เกี่ยวกับ loop เหมือนกับ for แต่ทำงานเฉพาะกับอาเรย์ มาดู syntax ของภาษากัน

    foreach (array_expression as $key => $value){
          statement
   }

    ลองเขียนโค๊ดกันว่ามันทำงานอย่างไรครับ ดังตัวอย่าด่านล่างเรามี array ชื่อ $data เก็บข้อมูล A-D เราจะใช้ foreach ในการดึงค่าออกมาแสดง

    $data = array("A","B","C","D");
    foreach($data as $_key=>$_value){
        echo $_value."<br/>";
    }

     ผลลัพธ์ทีได้คือจะแสดงตัวอักษรบนหน้าจอดังภาพ

การใช้งาน foreach ตัวอย่าง

     จะเห็นว่า foreach นั้นไม่จำเป็นต้องระบุค่าเริ่มต้น ไม่ต้องกำหนดเงื่อนไข เหมือน for ถ้าดูจากโค้ด $_key คือค่า index ของอาเรย์ และ $_value คือค่าของอาเรย์