PHP Operators

     Operator คือ ตัวดำเนินการระหว่างค่าสองค่าหรือตัวแปร มีอะไรบ้าง แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร?

     โดยในภาษา PHP สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ซึ่งผมจะเอามาอธิบายแค่ตัวที่ใช้กันบ่อยๆ เท่านั้นนะครับ มาเริ่มกันเลยครับ

Arithmetic Operator เกี่ยวกับตัวเลข

Operator

ตัวอย่างการใช้งาน

อธิบาย

+

$var+$var2

บวกค่า $var และ $var2

-

$var-$var2

ลบค่า $var ด้วย $var2

*

$var*$var2

คูณ $var กับ $var2

/

$var/$var2

หาร $var ด้วย $var2

%

$var%$var2

หาร $var ด้วย $var2 แต่ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นจำนวนเศษที่เหลือจากการหาร

 Assignment Operator เกี่ยวกับการกำหนดค่า

Operator ตัวอย่างการใช้งาน อธิบาย
= $var = 10
กำหนดค่า $var เท่ากับ 10
+= $var += 10
เพิ่มค่า $var ขึ้นอีก 10
-= $var -= 10
ลดค่า $var ลง 10
.= $var .= "aaa"
นำ string aaa มาต่อท้าย $var

Comparison Operator เปรียบเทียบค่า

Operator ชื่อ ความหมาย
== Equal เท่ากับ
=== Identical เป็นจริงเมื่อถ้าเท่ากันและชนิดของข้อมูล
!= Not equal ไม่เท่ากับ
<> Not equal ไม่เท่ากับ
!== Not identical เป็นจริงเมื่อค่าไม่เท่ากันและชนิดข้อมูลด้วย
< Less than น้อยกว่า
> Greater than มากกว่า
<= Less than or equal to น้อยกว่าหรือเท่ากับ
>= Grester than or equal to มากกว่าหรือเท่ากับ

Incrementing/Decrementing Operators เพิ่ม/ลดค่า 

Operator ชื่อ ความหมาย
++$a Pre-increment เพิ่มค่า $a ขึ้น 1 แล้วจึงคืนค่า
$a++ Post-increment คืนค่า แล้วจึงเพิ่มค่า $a ขึ้น 1 ค่า
--$a Pre-decrement ลดค่า $a ลง 1 แล้วจึงคืนค่า
$a-- Post-decrement คืนค่า แล้วจึงลดค่า $a ลง 1 ค่า

Logical Operators ตรรกะ

Operator ชื่อ ความหมาย
and , && and เป็นจริงเมื่อค่าทั้งสองเป็นจริง
or , || or เป็นจริงเมื่อค่าใดค่าหนึ่งเป็นจริง
xor Exclusive Or จะเป็นจริงเมื่อเป็นจริงทั้งคู่หรือเท็จทั้งคู่
! Not กลับค่าจะจริงเป็นเท็จหรือเท็จเป็นจริง

 Other Operators

Operator

ชื่อ

ความหมาย

@

Error Control

ทำให้ไม่แสดงข้อผิดพลาด โดยวางไว้ข้างหน้าคำสั่งที่ต้องการ

.

ต่อสตริง

ใช้ต่อสตริงสองค่าเข้าด้วยกัน