การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข จะให้ค่า True ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทุกอันเป็น True ทั้งหมด และการใช้งาน AND ร่วมกับฟังก์ชัน IF

Syntax

AND(logical1, [logical2], ...)

พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน AND

logical1 ตัวแรกนี้จำเป็นต้องใส่ จะต้องเป็นเงื่อนไขที่ให้ผลเป็น True หรือ False โดย logical สามารถใส่ได้สูงสุด 255 ตัว

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน AND

1. ตรวจสอบค่า A2 ว่ามากกว่า 10 หรือไม่ โดยใช้ฟังก์ชัน AND ดังภาพด้านล่าง จะได้ผลลัพธ์เป็น True

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel

2. ตรวจสอบค่า A2 ว่ามากกว่า 10 หรือไม่ โดยใช้ฟังก์ชัน AND ดังภาพด้านล่าง จะได้ผลลัพธ์เป็น False

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน AND ร่วมกับฟังก์ชัน IF

จะเป็นตัวอย่างการคำนวณเกรดจากคะแนนที่ทำได้ ตัวอย่างนี้จะเป็นเงื่อนไขสำหรับเกรด A ช่วงคะแนนระหว่าง 80 – 100

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel

อีกตัวอย่าง จะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขเกรด C ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 70 – 79 ใช้ฟังก์ชันดังภาพด้านล่าง

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel