การใช้ฟังก์ชัน MIN หาค่าน้อยที่สุด ใน Excel

บทความนี้จะแนะนำวิธีใช้งานฟังก์ชัน MIN เพื่อหาค่าน้อยที่สุดในโปรแกรม Excel จะอธิบายถึงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ต้องใส่ให้ฟังก์ชัน MIN, ข้อควรรู้ก่อนใช้ฟังก์ชัน MIN และตัวอย่างการใช้งาน บทความก่อนเราได้ศึกษา การใช้ฟังก์ชัน MAX หาค่ามากที่สุด ใน Excel บทความนี้มาดูอีกฟังก์ชันที่ทำงานคล้ายกันคือ MIN กันบ้าง

Syntax

MIN(number1, [number2], ...)

พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน MIN

number1: ตัวเลขค่าคงที่, ตำแหน่งอ้างอิงข้อมูล, names, Range ข้อมูลที่เป็นตัวเลข
[number2], ...: เป็นตัวเลือก ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ได้เหมือน number1

ข้อควรรู้ก่อนใช้ฟังก์ชัน MIN

1. ถ้าพารามิเตอร์ที่ใส่ให้ฟังก์ชัน MIN เป็นตัวอักษรทั้งหมด ไม่มีตัวเลขจะได้ค่าเป็น 0

2. ฟังก์ชัน MIN จะข้ามข้อความ, cell ว่าง โดยอัตโนมัติ

3. ถ้าพารามิเตอร์ที่ใส่ให้ฟังก์ชัน MIN มี error ฟังก์ชันจะแสดงผลลัพธ์เป็น error

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน MIN

ใช้ฟังก์ชัน MIN กับค่าคงที่

เราสามารถพิมพ์ค่าคงทีเข้าไปได้เลย โดยขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่า ดังตัวอย่างจะเป็น =MIN(20,35,49,62)

การใช้ฟังก์ชัน MIN หาค่ามากที่สุด ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน MIN ด้วยตำแหน่งอ้างอิง หรือ range ของ cell ข้อมูล

เราสามารถใส่ตำแหน่งอ้างอิง หรือ range ของข้อมูลได้เลย ดังตัวอย่าง เราสามารถใส่ A2, A4 และ range ข้อมูล A6:A7 ซึ่งพารามิเตอร์แต่ละตัวต้องขั้นด้วยคอมม่า

การใช้ฟังก์ชัน MIN หาค่ามากที่สุด ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน MIN ด้วย names

เราสามารถใส่ name ของข้อมูลได้เลย ดังตัวอย่างด้านล่าง names ที่ชื่อ MyNumber3 คือข้อมูลช่วง A2 ถึง A7 เราก็นำ MyNumber3 มาใส่ในฟังก์ชัน MIN ได้เลยครับ

การใช้ฟังก์ชัน MIN หาค่ามากที่สุด ใน Excel

สำหรับการใช้ฟังก์ชัน MIN ในโปรแกรม Excel ก็มีเพียงเท่านี้ ไว้เจอกันบทความหน้าครับ