Excel จัดแนวข้อความใน Cell

บทความ Excel พื้นฐานบทความนี้เราจะว่าด้วยเรื่องการจัดแนวข้อความใน Cell ไม่ว่าจะเป็น จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา กึ่งกลางแนวตั้ง ตัวอักษรเอียง Wrap Text และการ Merge Cell แบบต่าง ๆ

มาเริ่มจัดแนวข้อความใน Cell ของ Excel กัน

โดยคำสั่งต่าง ๆ จะอยู่ในกลุ่มของ Alignment ที่แท็บ Home

การจัดแนวข้อความใน Cell ไม่ว่าจะเป็น จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา กึ่งกลางแนวตั้ง ตัวอักษรเอียง Wrap Text และการ Merge Cell

การจัดแนวข้อความ ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา ด้วยคำสั่ง Align

กลุ่มคำสั่งแรกจะมีด้วยกัน 6 คำสั่ง ใช้จัดตำแหน่งข้อความใน Cell ว่าจะให้ชิดขอบบน กึ่งกลาง หรือ ชิดซ้าย เป็นต้น โดยจะจัดตำแหน่งข้อความได้ 2 แนว คือ แนวตั้ง และ แนวนอน

การจัดแนวข้อความใน Cell ไม่ว่าจะเป็น จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา กึ่งกลางแนวตั้ง ตัวอักษรเอียง Wrap Text และการ Merge Cell

Top Align จัดตัวแหน่งให้ข้อความชิดด้านบน Cell
Middle Align จัดตัวแหน่งให้ข้อความอยู่ตรงกลาง Cell ในแนวตั้ง
Bottom Align จัดตัวแหน่งให้ข้อความชิดด้านล่าง Cell
Left Align จัดตัวแหน่งให้ข้อความชิดด้านซ้าย Cell
Center Align จัดตัวแหน่งให้ข้อความอยู่ตรงกลาง Cell ในแนวนอน
Right Align จัดตัวแหน่งให้ข้อความชิดด้านขวา Cell

การจัดแนวข้อความด้วย Orientation

คำสั่งต่อมาเป็นการจัดแนวองศาของข้อความ เช่น เอียง แนวตั้ง แนวนอน เป็นต้น ให้คลิกที่คำสั่ง Orientation แล้วคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ ดังภาพด้านล่าง

การจัดแนวข้อความใน Cell ไม่ว่าจะเป็น จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา กึ่งกลางแนวตั้ง ตัวอักษรเอียง Wrap Text และการ Merge Cell

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่งจัดแนวข้อความ Orientation แบบต่าง ๆ

การจัดแนวข้อความใน Cell ไม่ว่าจะเป็น จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา กึ่งกลางแนวตั้ง ตัวอักษรเอียง Wrap Text และการ Merge Cell

การจัดการข้อความที่ยาวเกินความกว้าง Cell ด้วยคำสั่ง Wrap Text 

ใช้ในการจัดข้อความที่มีความยาวมาก ๆ เกินความกว้างของ Column ให้เป็นข้อความหลายบรรทัดดังภาพด้านล่าง

การจัดแนวข้อความใน Cell ไม่ว่าจะเป็น จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา กึ่งกลางแนวตั้ง ตัวอักษรเอียง Wrap Text และการ Merge Cell

การจัดแนวข้อความด้วยคำสั่ง Merge ต่าง ๆ

การคำสั่ง Merge Cell มีด้วยกัน 4 คำสั่ง คือ Merge & Center, Merge Across, Merge Cells และ Unmerge Cells ซึ่งแต่ละคำสั่งก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป

การจัดแนวข้อความใน Cell ไม่ว่าจะเป็น จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา กึ่งกลางแนวตั้ง ตัวอักษรเอียง Wrap Text และการ Merge Cell

ดังตัวอย่างเลือก Cells A1:B3 ผลที่ได้เป็นดังภาพด้านล่างครับ

Merge & Center: Merge Cell แนวตั้ง แนวนอน พร้อมทั้งจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
Merge Across: Merge Cell ตามแนวนอน ไม่ Merge แนวตั้ง
Merge Cells: Merge Cells ปกติ ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ไม่จัดกึ่งกลาง
Unmerge Cells: ยกเลิกการ Merge Cells

การจัดแนวข้อความใน Cell ไม่ว่าจะเป็น จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา กึ่งกลางแนวตั้ง ตัวอักษรเอียง Wrap Text และการ Merge Cell